ReadyPlanet.com
dot
แนวการเรียนการสอน

      โรงเรียนใจรักอนุบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ต้องเน้นความสำคัญ 3 ส่วน คือ ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

     โรงเรียนใจรักอนุบาลของเราจึงได้จัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการซึ่งเป็นการผสมผสานเอาความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  และจัดเป็นแผนพัฒนาประสบการณ์ของโรงเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เต็มศักยภาพ  โรงเรียนได้นำนวัตกรรม "Project Approach" การสอนแบบโครงการเข้ามาใช้บูรณาการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาประสบการณ์ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจและความสามารถของตน  โดยจัดให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน  คุณครูใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย การนำสื่อหลากหลายมาประยุกต์ให้เพื่อให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดแก่นักเรียน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผ้สทั้ง 5 จากกิจกรรมปฎิบัติการทดลองต่าง ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความกล้าแสดงออก และการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

     

 กิจกรรมประจำวันมีดังนี้

1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนเป็นหลัก จัดกิจกรรมให้ตามความถนัด ความสนใจเน้นการจัดประสบการณ์ตรง ผึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกการมีวินัย มีสมาธิ

2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะฝึกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกฟังอย่างเกิดความสนุกสนาน ฝึกคิด จินตนาการสร้างสรรค์โดยการเคลื่อนไหว

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมศิลปะในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบ เน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก 

4.กิจกรรมเสรี จัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนให้เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนแบบบทบาทสมมติต่าง ๆ ที่ตนมีพื้นฐานความเข้าใจสู่รูปธรรม เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นตามวัยของเด็ก

5.กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว

 6.กิจกรรมการเล่นการแจ้ง ให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งทุกวันเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว 

  

       

 

กิจกรรมเสริมทักษะในหลักสูตร

       ใจรักอนุบาลส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนๆได้มีโอกาสสัมผัสถึงการเรียนรู้หลายหลายรูปแบบมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและฝึกฝนทักษะสติปัญญาในด้านต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพ

1.) ภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา 2 คาบต่อสัปดาห์ ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและการสื่อสารสนทนา 

         

   

      

 

2.)  กิจกรรมดนตรี  นักเรียนจะได้ฝึกทักษะทางดนตรีรวม 4 ด้าน คือ การร้อง เล่น เต้น ฟัง รวมถึงการปูพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นและการเรียนรู้บันไดเสียงตัวโน้ต 

   

        

    

          

 3).  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เน้นพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ บูรณาการหน่วยการเรียนกับบทเรียนในชั่วโมง

       

                                   

 

4).  ว่ายน้ำ

   

    

    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-2 , 081-104-0022 www.jai-rak.com