ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2565
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


แนวการเรียนการสอน

      โรงเรียนใจรักอนุบาลได้เล็งเห็นความสำคัญของ พรบ. การศึกษาแห่งชาติซึ่งกำหนดให้การจัดการศึกษาทุกประเภท ทุกระดับ ต้องเน้นความสำคัญ 3 ส่วน คือ ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้

     โรงเรียนใจรักอนุบาลของเราจึงได้จัดการเรียนการสอบแบบบูรณาการซึ่งเป็นการผสมผสานเอาความรู้คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้เข้าด้วยกัน  และจัดเป็นแผนพัฒนาประสบการณ์ของโรงเรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเน้นการพัฒนาการของเด็กในทุกด้าน ๆ ทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาให้เต็มศักยภาพ  โรงเรียนได้นำนวัตกรรม "Project Approach" การสอนแบบโครงการเข้ามาใช้บูรณาการควบคู่ไปกับแผนพัฒนาประสบการณ์ของโรงเรียนทำให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามสิ่งที่ตนเองสนใจ เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรักการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกทั้งเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกตัดสินใจทำกิจกรรมตามความสนใจและความสามารถของตน  โดยจัดให้มีความสมดุลระหว่างกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว  กิจกรรมภายในและกิจกรรมภายนอกห้องเรียน  คุณครูใช้เทคนิคการสอนต่าง ๆ ที่ทันสมัย การนำสื่อหลากหลายมาประยุกต์ให้เพื่อให้เกิดศักยภาพในการเรียนรู้สูงสุดแก่นักเรียน  เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริง เรียนรู้โดยผ่านประสาทสัมผ้สทั้ง 5 จากกิจกรรมปฎิบัติการทดลองต่าง ๆ พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ความกล้าแสดงออก และการจัดประสบการณ์ที่ให้เด็กสามารถดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข

     

 กิจกรรมประจำวันมีดังนี้

1.กิจกรรมเสริมประสบการณ์มุ่งเน้นให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะทางการเรียนโดยยึดหน่วยการเรียนเป็นหลัก จัดกิจกรรมให้ตามความถนัด ความสนใจเน้นการจัดประสบการณ์ตรง ผึกทักษะการอยู่ร่วมกัน การปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกการมีวินัย มีสมาธิ

2.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะฝึกให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ฝึกฟังอย่างเกิดความสนุกสนาน ฝึกคิด จินตนาการสร้างสรรค์โดยการเคลื่อนไหว

3.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ จัดกิจกรรมศิลปะในหลาย ๆ รูปแบบเพื่อให้เด็กได้พัฒนากล้ามเนื้อมือสัมพันธ์กับตา ซึ่งเป็นทักษะเริ่มต้นการเรียน ฝึกคิดสร้างสรรค์จากสื่อหลายรูปแบบ เน้นกิจกรรมเดี่ยวเป็นรายบุคคล เปิดโอกาสให้พัฒนาตามศักยภาพของเด็ก 

4.กิจกรรมเสรี จัดมุมต่าง ๆ ในห้องเรียนให้เด็กสามารถเล่นเป็นรายบุคคลหรือเป็นกลุ่มก็ได้ตามความต้องการของเด็ก เปิดโอกาสให้เด็กได้พัฒนาทักษะทางสังคม เรียนแบบบทบาทสมมติต่าง ๆ ที่ตนมีพื้นฐานความเข้าใจสู่รูปธรรม เป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่นตามวัยของเด็ก

5.กิจกรรมเกมการศึกษา โรงเรียนได้นำเกมการศึกษาแบบมิติสัมพันธ์เข้ามาใช้ในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว

 6.กิจกรรมการเล่นการแจ้ง ให้เด็กได้เล่นกลางแจ้งทุกวันเพื่อเป็นการผ่อนคลายความเครียด พัฒนากล้ามเนื้อใหญ่และการทรงตัว 

  

       

 

กิจกรรมเสริมทักษะในหลักสูตร

       ใจรักอนุบาลส่งเสริมกิจกรรมเสริมทักษะด้านต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อให้นักเรียนๆได้มีโอกาสสัมผัสถึงการเรียนรู้หลายหลายรูปแบบมีความสนุกสนาน เพลิดเพลินและฝึกฝนทักษะสติปัญญาในด้านต่าง ๆ ให้เต็มศักยภาพ

1.) ภาษาอังกฤษ กับอาจารย์เจ้าของภาษา 2 คาบต่อสัปดาห์ ฝึกทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและการสื่อสารสนทนา 

         

   

      

 

2.)  กิจกรรมดนตรี  นักเรียนจะได้ฝึกทักษะทางดนตรีรวม 4 ด้าน คือ การร้อง เล่น เต้น ฟัง รวมถึงการปูพื้นฐานการเล่นคีย์บอร์ดเบื้องต้นและการเรียนรู้บันไดเสียงตัวโน้ต 

   

        

    

          

 3).  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  เน้นพัฒนาทักษะเบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ บูรณาการหน่วยการเรียนกับบทเรียนในชั่วโมง

       

                                   

 

4).  ว่ายน้ำ

   

    

    

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-2 , 081-104-0022 www.jai-rak.com