ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2565
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


วิสัยทัศน์และเป้าหมาย

 วิสัยทัศน์ (Vision)

    โรงเรียนใจรักอนุบาลมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมทางด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา  เพียบพร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เชื่อมั่นในตนเอง มีความประพฤติดีและสามารถแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผลเหมาะสมตามวัยอันเป็นรากฐานการเติบโตในสังคมอย่างมีความสุขภายใต้สภาพแวดล้อมอันร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้และมีความปลอดภัย

 

  

 

ภารกิจหลัก

1.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมกระบวนการคิดโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้นักเรียนมีพัฒนาการครบทุกด้าน

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ในโรงเรียน

4.ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสุขภาพและอนามัยในโรงเรียน

5.ส่งเสริมการบริหารจัดการของโรงเรียนอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

6.จัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน

7.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเต็มตามศักยภาพ  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้

8.พัฒนาหลักสูตรส่งเสริมการจัดสื่อเทคโนโลยี และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

             

เป้าหมายของโรงเรียน

1. นักเรียนทุกคนมีพัฒนาการดีครบทุกด้านเหมาะสมตามวัยเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล มีความสุนทรียภาพด้านศิลปะ ดนตรีและกีฬา

2. นักเรียนทุกคนมีท้กษะการคิดอย่างเป็นระบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสามารถในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง แก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล และเหมาะสมตามวัย

3. นักเรียนทุกคนไ้ด้รับการปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบในหน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดี

4. นักเรียนมีความตระหนัก และใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อม

5. บุคลากรในโรงเรียนใจรักอนุบาลได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพ เข้าใจการบริหารงานของโรงเรียน และประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน และสังคม รวมทั้งมีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

6.โรงเรียนมีอาคารสถานที่ และสภาพแวดล้อมอันร่มรื่นเอื้อต่อการเรียนรู้ มีความสงบ ปลอดภัย และเป็นแหล่งการเรียนรู้ มีความสงบ ปลอดภัยและเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่เป็นธรรมชาติ

7.โรงเรียนมีการบริหารงานที่เป็นระบบ และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชน และร่วมกันในการพัฒนาสถานศึกษา

     

 

แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน

  

ห้องดนตรี                                                     ห้องคอมพิวเตอร์

  

ห้องบัลเล่ต์                                                          ห้องสมุด  

                                        

 

    

เครื่องเล่นเด็ก (รถปั่น)                                             สวนแก้วมังกร

  

แปลงผักพอเพียง                                                     บ่อเลี้ยงปลา

 

แหล่งเรียนรู้ในชุมชน (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

 

วัดธรรมมงคล

  

น้ำหมักชีวภาพ (จากเศษผักและผลไม้)                                 ทัศนศึกษา (รถไฟฟ้า BTS)

 

เกียรติยศชื่อเสียงของนักเรียน

ปี พ.ศ.2558

1.)  นักเรียนชั้นอนุบาล 3 เข้าร่วมแสดงรำถวายพระพรเพื่อเทิดพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชในบทเพลง "พระราชาผู้ทรงธรรม" ณ โทรทัศน์สีช่อง 7 และสถานทีโทรทัศน์ช่อง 11


2.) นักเรียนชั้นอนุบาล 3 ร่วมแข่งขันมหกรรมการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 

3.)  นักเรียนชั้อนุบาล 3 ได้รับเชิญให้นำการแสดงเข้าร่วมงานวันคริตมาสที่โบสถ์ราชินีแห่งสันติสุขในคือวันส่งพระผู้เป็นเจ้า

 

4.)  ศิษย์เก่านักเรียนใจรักอนุบาลเข้าร่วมการสอบแข่งขันเปียโนกับสถาบัน Trinity College of London ได้ระดับคะแนน Distinction (ดีเลิศ)

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-2 , 081-104-0022 www.jai-rak.com