ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ปฏิทินโรงเรียน
dot
bullet2565
dot
กิจกรรมเสริมในหลักสูตร
dot
bulletSwimming Class
bulletMusic Class
bulletComputer Class
dot
รอบรั้วใจรัก
dot
bulletอาเซียน (AEC)
bulletบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว
bulletเก็บตกบรรยากาศการซ้อมฟุตบอล "สิงห์นักเตะ"
bulletตรวจสุขภาพประจำปีจากคณะแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์
bulletธรรมะกับพระอาจารย์
bulletแก้งค์ฉลาดคิด(ส์)กับแบร์นจูเนียร์
bulletแสดงบัลเ่ล่ต์ถวายพระพรในหลวง
bulletโรงพยาบาลไทยนครินทร์เข้ามาตรวจสุขภาพประจำปี
bulletกิจกรรมจากสวนสนุก Funarium
bulletร่วมแสดงบัลเล่ต์งานวันเด็กที่เมกาบางนา
bullet ทรูปลูกปัญญา ชาแนล ถ่ายทำรายการ "What 'ศัพท์"
bulletการแสดงบัลเล่ต์ถวายพระพรแด่ในหลวง
bulletนักเรียนชั้นอนุบาล3ลงนามถวายพระพรในหลวงและพระราชินี
bulletบริษัทรักลูกกรุ๊ป รายการ Talk about kids
dot
เกร็ดสาระน่ารู้
dot
bullet5 โรคของเด็กที่ต้องระวังในหน้าฝน
bulletวิธีเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กดื้อ
bulletการเรียนรู้ผ่านการตั้งคำถาม
bulletไม่สบาย...ไข้ขึ้นอีกแล้วจร้า !!!
bulletเล่นดนตรี..สร้างนิสัยดี
bulletเปิด AEC ครอบครัวเกี่ยวอะไรด้วย
bulletรับมือลูกตอนปิดเทอม
bulletไข้หวัดใหญ่กับ ไข้หวัดธรรมดา แตกต่างกันอย่างไร?
bulletรู้จักโรคมือ เท้า ปาก
bulletสุขภาพดีรับหน้าฝน
bulletดูแลลูก...ให้ห่างเกม
dot
นวัตกรรมการเรียนการสอนแบบ Project Approach
dot


สถาบัน Fun Language
นานมีบุ๊ค


ประวัติโรงเรียน
 
    

          โรงเรียนใจรักอนุบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน  เปิดสอนในระดับปฐมวัย ก่อตั้งเมื่อ 15 มีนาคม 2529  โรงเรียนมีเนื้อที่ 1 ไร่ 133 ตารางวา  ตั้งอยู่เลขที่ 39/1 ซอยปุณณวิถี29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก  เขตพระโขนง กทม.10260

 

           โรงเรียนใจรักอนุบาลมีเป้าหมาย และอุดมการณ์มุ่งมั่นที่จะพัฒนาสานต่อและทำประโยชน์ต่อสังคมในด้านการให้การศึกษาแก่เยาวชนโดยยึดมั่นปรัชญาการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีความพร้อมครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน  คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา

           

               โรงเรียนใจรักอนุบาลมีอาคารเรียนทั้งหมด 4 อาคารแบ่งแยกเป็นสัดส่วน คืออาคารธุรการ อาคารเรียนชั้นอนุบาล 1 และอาคารเรียนชั้นอนุบาล 2-3 มีห้องทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรี ห้องบัลเล่ต์ และห้องสมุด โรงเรียนได้จัดสรรสิ่งแวดล้อมโดยรอบให้มีความร่มรื่น อบอุ่น ปลอดภัย มีแหล่งธรรมชาติที่เหมาะสม สงบ ปลอดมลพิษ และเอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด

 

 

คำขวัญ

"เรียนดี  กิจกรรมเด่น เน้นพัฒนาการ"

เรียนดี หมายถึง เด็กมีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวอย่างสร้างสรรค์

กิจกรรมเด่น  หมายถึงเด็กมีความสามารถ กล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์และเชื่อมั่นในตนเอง

เน้นพัฒนาการ หมายถึง โรงเรียนมุ่งพัฒนานักเรียนให้มีความพร้อมครบถ้วนทุกด้าน

 

    

 

        

         

ปรัชญา
"พัฒนาการดี มีคุณธรรม"
          โรงเรียนใจรักอนุบาลมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย และอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒธรรมไทย ฝึกอบรมให้นักเรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น พร้อมทั้งปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้สามารถดำรงตนเป็นเยาวชนที่ดีในสังคมได้อย่างมีความสุข
 
 
   
   
 
 
พัฒนาการดี  หมายถึง  นักเรียนมีความพร้อมครบถ้วนทุกด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์-จิตใจ สังคม และสติปัญญา

มีคุณธรรม  หมายถึง  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความประพฤติดี มีระเบียบวินัยและรู้จักรับผิดชอบต่อตนเอง

   

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
โรงเรียนใจรักอนุบาล 39/1 ซอยปุณณวิถี 29 ถนนสุขุมวิท101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 โทร.0-2741-8661-2 , 081-104-0022 www.jai-rak.com